Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden 2021-09-22T09:39:41+00:00

Algemene huurvoorwaarden                   –Versie oktober 2019-

 1. Vakantiehuizen “Buiten Leven Hongarije”

Fö Utca 11 & 13

7678 Kovácsszénája, Hongarije

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen “Buiten Leven Hongarije” staande en gelegen in Hongarije aan de Fö Utca 11 & 13, 7678 Kovácsszénája.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van één van genoemde vakantiewoningen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 • Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder in Hongarije.

Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
  1. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;
  2. U dient 50% van de huursom alsmede de gehele borgsom binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen. Het resterende bedrag dient u 6 weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.
  3. Indien u reservering ligt binnen 6 weken voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van de huursom alsmede de borgsom ineens voldoen.
 2. Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL35 INGB 0701 7551 05 t.n.v. J.H.M. Diks e/o E.J.P. Bosdam onder vermelding van het factuur nummer. Met het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder 2.1 van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 – Borgsom en toeristenbelasting

 1. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 150,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom dient, zoals is reeds beschreven in artikel 2 onder II en III, samen met de (eerste) betaling van de factuur te worden voldaan.
 3. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.
 5. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.
 6. Toeristenbelasting bedraagt per persoon, indien ouder dan 18 jaar € 1,00 per dag.

Artikel 4 – Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze aan de verhuurder of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere danwel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

 Artikel 5 – Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst is 25% van de huursom  verschuldigd.
 • Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst is 50% van de huursom  verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf zeven dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel alle betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

 1. De sleutel wordt overhandigd door de beheerder van de woning. De beheerder dient ca 2 uur van te voren geïnformeerd te worden over verwachtte tijd van aankomst. In de bevestigingsbrief wordt aangegeven wie u moet benaderen hiervoor.

De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons.

Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.

 1. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen van deze goederen kan alleen op uw kosten na overleg.
 2. Wanneer de huurder en of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoningen wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borg.

Artikel 7 – Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. Minimum verblijf: 3 dagen voor de Hongaarse boerderij, Anikó Tanya, voor de woning, Miklós Haza 7 dagen; Tijd van aankomst vanaf 15:00 uur Tijd van vertrek: 10:00 uur
 2. Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10.00 uur;
 3. Mid week: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur;
 4. Week: vrijdag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10.00 uur;
 5. Afwijkingen op verblijfsperioden mogelijk na overleg én schriftelijke bevestiging van verhuurder.
 6. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen
 7. Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van de woningen. Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur de woning te hebben verlaten.
 8. De vakantiewoningen zijn rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. De zomers in Hongarije kunnen brandgevaarlijk zijn door de aanhoudende droogte. Hou hier rekening mee!
 9. Niet overal buiten mag open vuur worden toegepast, alleen op aangewezen plekken mag vuur worden toegepast.
 10. Huisdieren meenemen is toegestaan, aantallen in overleg. Wanneer er kleinvee aanwezig is in de aanliggende weilanden dient u ten alle tijden ervoor te zorgen dat uw honden onder uw toezicht heeft. Het terrein waar u verblijft is omheind door een erfafscheiding. Gelieve het terrein schoon achter te laten, schoon van uitwerpselen van uw huisdieren. Deze onder géén beding op de composthoop deponeren!
 11. De huursom is exclusief eindschoonmaak en huur bed- en linnengoed. Hiervoor wordt € 50 per huurperiode in rekening gebracht.
 12. Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.
 13. Gebruik van haardhout uit het houthok: Tijdens de stookperiode (november-maart) tegen een vaste bijdrage van € 5,= per dag. Dit bedrag wordt apart vermeld op de factuur.
 14. De woningen in Kovácsszénája hebben een tegelkachel. Dit vergt een andere stookwijze! Gelieve voor gebruik de instructies aandachtig door te lezen. Deze instructies zijn te vinden in de huurdersmap en hier online! Een tegelkachel is géén openhaard! Verkeerd gebruik kan gevaarlijke situaties opleveren. Alleen te gebruiken gedurende de winterperiode. 
 15. Overig gebruik, hout verkrijgbaar tegen een bijdrage van € 10,= per kist (€ 2,= per dag). Dit bedrag wordt mogelijk ingehouden op de teruggave van de borgsom indien deze niet vooraf gefactureerd is.
 16. Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden).
 17. Gebruik van pizza (buiten)oven kan, voor gebruik hout zie artikel 13. Neem instructie in acht.
 18. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van vier personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 19. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel  8 – Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien u schade of gebreken constateert, u dit direct meldt bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van . Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning(en) kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

Na het eindigen van de verblijfsperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen bij het voeteneinde van het bed te hebben geplaatst;
 • De afwasmachine (indien aanwezig) en koelkast schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd.
 • Wanneer honden op het terrein, per ongeluk, hun behoeftes hebben gedaan dient dit bij vertrek opgeruimd te zijn. Dit zelf afvoeren en niet deponeren in de tuin of op de composthoop.
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij de beheerder of de verhuurders.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.